Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@promaxlazy.pl

32 67 342 60

Jakość i ochrona środowiska

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Inwestycje

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”
 

Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5. 1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym
w mieście Łazy.

Zakres rzeczowy prac  wg projektu:

- kanały grawitacyjne - 12568,06mb

- kanały tłoczne sieciowe - 2915,47 mb

- kanały tłoczne przy pompowniach przydomowych - 396 mb

- przykanaliki przyłączeniowe - 3283 mb

- przepompownie sieciowe - 5 szt.

- przepompownie przydomowe - 9 szt.

Łączna długość kanałów wynosi 19162,53 mb.

Całościowa  wartość inwestycji po zakończeniu  prac z robotami dodatkowymi   21557 mb

PCV fi 200  - 14 148,26 mb

PVC fi 160 - 3763,03mb

PP fi 315 - 16,58 mb

PE fi 50 - 504, 24  mb

PE fi 90 - 728,33 mb

PE Ffi 110 - 728 ,00mb

PE fi 160 - 994,20 mb

PE fi 180 - 662,47 mb

pr fi 250 -11,89 mb

Inwestycja jest II etapem zaopatrzenia miasta Łazy w instalację kanalizacyjną

Projektowane kanały zlokalizowano:

- w pasach drogowych istniejących ulic miejskich,

- w pasie drogowym dróg powiatowych

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy.

W zakres niniejszego wniosku wchodzą ulice, zgodnie z podziałem na zlewnie:
ZLEWNIA P2 ulice: Korczaka Gałczyńskiego Dąbrowskiej Nałkowskiej Baczyńskiego Kruczkowskiego Stara Cementownia Wiejska
ZLEWNIA P3 ulice: Słoneczna Konopnickiej Broniewskiego Orzeszkowej Reymonta Cmentarna B. Prusa P. Skargi Topolowa (odcinek od Przedszkola nr 1 do ul. Konopnickiej) Młynek Podgórna Laskowa Kolewrot Brzeziny Ks. Opalskiego Wierzbowa
ZLEWNIA P4 ulice: Brzozowa Łąkowa Racławicka Rolnicza Lipowa Zielona Miodowa Daszyńskiego Projektowana Różana Tuwima Kopernika Kwiatowa Poniatowskiego Targowa

ZLEWNIA OCZYSZCZALNIA ulice: Pocztowa Stawowa Partyzantów Grunwaldzka

Celem głównym projektu jest wzrost odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Miasta Łazy. Realizacja celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele szczegółowe:

- wzrost liczby nowych przyłączy kanalizacyjnych w Łazach,

- wzrost liczby ścieków odprowadzanych do oczyszczalni,

- zmniejszenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

- częściowa realizacja KPOŚK, Masterplanu oraz Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki bytowe z istniejącej
i przyszłościowej zabudowy mieszkalnej. Inwestycja obejmuje budowę ca 25 km kanałów kanalizacji grawitacyjno-tłocznej (długość sieci realizowana łącznie w ramach wszystkich etapów; etap II objęty wnioskiem obejmuje budowę 19162,53mb). Układ kanałów i przewodów został tak zaprojektowany, aby stworzyć możliwość podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych na trasie projektowanych kanałów sanitarnych oraz istniejącej i przyszłościowej zabudowy przemysłowej. Odpływ ścieków z poszczególnych posesji odbywać się będzie poprzez przyłącza kanalizacyjne włączone do głównej sieci bezpośrednio (grawitacyjnie). Kanały grawitacyjne główne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PCV średnicy 0,20m o połączeniach szczelnych, łączonych na uszczelkę. Przewód tłoczny wykonany zostanie z rur ciśnieniowych PE-HD. Sieć przewodów grawitacyjnych odpływowych z budynków wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC ø160mm łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Po trasie kanałów oraz przyłączy grawitacyjnych, na załamaniach trasy i na podłączeniach budynków, zostaną rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne fi 1,20m z kręgów betonowych – służące do obsługi i konserwacji sieci i do podłączeń domowych. Obiekty na projektowanej sieci stanowią: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: połączeniowe, przelotowe, spadowe, komory rozprężne ścieków KR. Odbiornikiem ścieków
z kanalizowanego obszaru zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Wariant technologiczny wykonania inwestycji przyjęty w niniejszym projekcie, przy wypełnieniu założeń i wytycznych projektowych, umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie prac. Rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi efektywności energetycznej stosowanych technologii i najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich.


 

Całkowita wartość projektu z VAT zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 31 577 269,96 zł:

- koszty kwalifikowalne projektu wyniosły 25 672 577,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE

   w kwocie 21 821 690,61zł.

 

Końcowa wartość inwestycji wyniosła 27 645 581,71 zł + 6 358 483,79 zł VAT 

 

Galeria

Zdjęcie: Ekologia.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia