Ciekawostki
  • W początkowym okresie budowania kanalizacji nieczystości kierowano bezpośrednio do rzeki. Dopiero inż. J. Bazalgette w Londynie, mając w pamięci epidemię cholery, w czasie której umarło 20 tysięcy mieszkańców, zastosował pompowanie ścieków na taką wysokość, aby spływające potem ...dalej
  • J. Simpson w 1829 roku zastosował w wodociągach w Chelsea (Londyn), oczyszczanie wody za pomocą filtru piaskowego, udoskonalonego dopiero po 60 latach. W XIX wieku zaczęto również odkażać i oczyszczać wodę przez dodawanie do niej odpowiednich środków chemicznych. Od 1857 roku w Europie ...dalej

Inwestycje

Strona główna » Inwestycje

wielkość tekstu: A | A | A

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”
 

Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5. 1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym
w mieście Łazy.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

- kanały grawitacyjne - 12505 mb

- kanały tłoczne sieciowe - 2988 mb

- kanały tłoczne przy pompowniach przydomowych - 580 mb

- przykanaliki przyłączeniowe - 3283 mb

- przepompownie sieciowe - 5 szt.

- przepompownie przydomowe - 11 szt.

Łączna długość kanałów wynosi 19356 mb.

Inwestycja jest II etapem zaopatrzenia miasta Łazy w instalację kanalizacyjną

Projektowane kanały zlokalizowano:

- w pasach drogowych istniejących ulic miejskich,

- w pasie drogowym dróg powiatowych

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy.

W zakres niniejszego wniosku wchodzą ulice, zgodnie z podziałem na zlewnie:
ZLEWNIA P2 ulice: Korczaka Gałczyńskiego Dąbrowskiej Nałkowskiej Baczyńskiego Kruczkowskiego Stara Cementownia Wiejska
ZLEWNIA P3 ulice: Słoneczna Konopnickiej Broniewskiego Orzeszkowej Reymonta Cmentarna B. Prusa P. Skargi Topolowa (odcinek od Przedszkola nr 1 do ul. Konopnickiej) Młynek Podgórna Laskowa Kolewrot Brzeziny Ks. Opalskiego Wierzbowa
ZLEWNIA P4 ulice: Brzozowa Łąkowa Racławicka Rolnicza Lipowa Zielona Miodowa Daszyńskiego Projektowana Różana Tuwima Kopernika Kwiatowa Poniatowskiego Targowa

ZLEWNIA OCZYSZCZALNIA ulice: Pocztowa Stawowa Partyzantów Grunwaldzka

Celem głównym projektu jest wzrost odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Miasta Łazy. Realizacja celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele szczegółowe:

- wzrost liczby nowych przyłączy kanalizacyjnych w Łazach,

- wzrost liczby ścieków odprowadzanych do oczyszczalni,

- zmniejszenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

- częściowa realizacja KPOŚK, Masterplanu oraz Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki bytowe z istniejącej
i przyszłościowej zabudowy mieszkalnej. Inwestycja obejmuje budowę ca 25 km kanałów kanalizacji grawitacyjno-tłocznej (długość sieci realizowana łącznie w ramach wszystkich etapów; etap II objęty wnioskiem obejmuje budowę 19356mb). Układ kanałów i przewodów został tak zaprojektowany, aby stworzyć możliwość podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych na trasie projektowanych kanałów sanitarnych oraz istniejącej i przyszłościowej zabudowy przemysłowej. Odpływ ścieków z poszczególnych posesji odbywać się będzie poprzez przyłącza kanalizacyjne włączone do głównej sieci bezpośrednio (grawitacyjnie). Kanały grawitacyjne główne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PCV średnicy 0,20m o połączeniach szczelnych, łączonych na uszczelkę. Przewód tłoczny wykonany zostanie z rur ciśnieniowych PE-HD. Sieć przewodów grawitacyjnych odpływowych z budynków wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC ø160mm łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Po trasie kanałów oraz przyłączy grawitacyjnych, na załamaniach trasy i na podłączeniach budynków, zostaną rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne fi 1,20m z kręgów betonowych – służące do obsługi i konserwacji sieci i do podłączeń domowych. Obiekty na projektowanej sieci stanowią: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: połączeniowe, przelotowe, spadowe, komory rozprężne ścieków KR. Odbiornikiem ścieków
z kanalizowanego obszaru zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Wariant technologiczny wykonania inwestycji przyjęty w niniejszym projekcie, przy wypełnieniu założeń i wytycznych projektowych, umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie prac. Rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi efektywności energetycznej stosowanych technologii i najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich.


 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 25 131 037,72 zł,
w tym dofinasowanie w kwocie 21 361 381,99 zł.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 31.12.2020 roku.

PROMAX Sp. z o.o.
UL. POCZTOWA 14, 42-450 ŁAZY

tel.: +48 32 67 34 260; 883780176
e-mail:

Spółka PROMAX Sp. z o.o. prowadzi wydobycie i dostawę wody oraz odbiór ścieków na terenie Miasta i Gminy Łazy
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna